זיכוי שכרות – סירוב להיבדק

להאזנה:

 

בתי המשפט

 

בית משפט לתעבורה נתניה
ת 002491/07

בפני:
כב' השופטת רז רות
תאריך:
20/09/2007

זיכוי שכרות - סירוב להיבדק
זיכוי שכרות – סירוב להיבדק

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד
כוזרי
המאשימה

נגד:

גל- נוכח

ע"י ב"כ עו"ד
משרד עו"ד אורון
הנאשם

 

הכרעת דין

 

הנאשם זכאי מחמת הספק.

 

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של סירוב להבדק בדיקת דם בניגוד לסעיף 64ב(ב) לפקודת התעבורה ונהיגה בשכרות עבירה על סעיף 62(3) לפקודת התעבורה.

 

הנאשם כפר בכתב האישום. לטענתו הסכים לבצע בדיקת נשיפה, אך הבדיקה כשלה ונתגלתה תקלה במכשיר הנשיפה וכן, סירובו לתת דגימת דם נבע מכך, שלא הוסברה לו מהות הסירוב. משכך, לא קמה חזקת הנהיגה בשכרות.

 

לטענת התביעה הכשיל הנאשם את בדיקת הנשיפה ולכן יש לראות בכך סירוב לבצעה, הנאשם סירב לבצע בדיקת דם ומשכך קמה חזקה לפיה נהג בשכרות.

 

הנאשם לא הואשם בעבירה של סירוב לבצע בדיקת נשיפה , אך הואיל והצדדים הציגו בפני בית המשפט עדויות וראיות אף לעניין בדיקת הנשיפה אדון גם בשאלה האם סירב הנאשם לבצע בדיקת נשיפה, ואבדוק האם עובדות אלה הוכחו בפני.

 

מטעם התביעה העידה השוטרת, רס"ר רונית הריסון, והוגשו מסמכים שנערכו על ידה.

 

לגרסתה, למרות שהנאשם הביע הסכמתו להבדק בדיקת נשיפה, הוא הכשיל את ביצוע הבדיקה בכך שנשף מחוץ לפיה. ניתנו לו מספר אפשרויות לנשוף אך הכשיל את כולן עד שטען, כי הוא חולה אסטמה ואינו מסוגל לנשוף. במהלך ביצוע בדיקת הנשיפה נתפס הנייר במכשיר הנשיפה ונגמר הסליל, ולכן אין בידה פלט של כל הנשיפות שבצע הנאשם.

 

הנאשם סירב לבצע בדיקת דם בטענה שפוחד ממחטים.

 

לדבריה הוסברה לו משמעות הסירוב.

 

לעומת זאת, טוען הנאשם, כי ביצע את הנשיפות כפי שהוסבר לו אך היתה תקלה במכשיר הנשיפה. הוא אכן לא הסכים לבדיקת דם, אך משמעות הסירוב על פי פקודת התעבורה לא הוסברה לו.

הכרעת דין
הכרעת דין

 

הסעיפים הצריכים לעניין הינם:

 

סעיף 64ב(ב2) לפקודת התעבורה:

 

"שוטר הדורש מנוהג רכב…לתת לו דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם, לפי הוראות סעיף זה, יודיע לו את מטרת נטילת הדגימה, יבקש את הסכמתו, ויסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה, כאמור בסעיף 64ד".

 

סעיף 64ד(א) לפקודת התעבורה:

 

"סירב נוהג ברכב… לתת דגימה לפי דרישת שוטר כאמור באותו סעיף, יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי סעיף 62(3)".

 

סעיף 62(3) לפקודת התעבורה קובע כעבירה נהיגת רכב בהיות הנהג שיכור.

 

סעיף 62 לפקודת התעבורה קובע כי העונש הקיים בצד עבירה של נהיגה בשכרותהינו – מאסר שנתיים וסעיף 39א לפקודת התעבורה קובע עונש נוסף – של פסילת רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים.

 

סעיף 64ד(א) לפקודה יוצר חזקה חלוטה של נהיגה בשכרות בהתקיים סירוב לתת דגימה לפי דרישת שוטר לפי הוראות סעיף 64ב(ב2) , אף בהעדר מאפיינים שלשכרות.

 

סעיף זה תוקן במסגרת תיקון מס' 72 לפקודת התעבורה ובא על מנת להקל על המלחמה בנגע הנהיגה בשכרות שפשה בחברה. יחד עם זאת, הואיל ושוטר רשאי לדרוש מנהג לתת דגימת נשיפה אף ללא חשד לנהיגה בשכרות והואיל וחזקת הנהיגה בשכרות קמה גם ללא סממנים של שכרות, יש להשתמש בסעיף בקפדנות. עבירה של נהיגה בשכרות עשויה לגרור בעקבותיה עונשים כבדים של פסילת רשיון לתקופה של שנים ועונשי מאסר ועל כן מן הראוי לבחון האם עומדת דרישת השוטר למסירת דגימה בתנאי החוק, במשנה זהירות.

הסעיפים הצריכים לעניין הינם
הסעיפים הצריכים לעניין הינם

 

סעיף 64ב(ב2) קובע שורת תנאים מצטברים:

 

1. על השוטר לדרוש מנוהג רכב לתת דגימה.

2. להודיע לו את מטרת נטילת הדגימה, דהיינו, כי הדגימה נדרשת על מנת לבדוק האם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז.

3. לבקש את הסכמתו של הנאשם לנטילת הדגימה.

4. להסביר לנאשם את המשמעות המשפטית של הסירוב

 

בדברי ההסבר להצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה מס' 67 נאמר לענין סעיף זה :

 

" בסעיף קטן (ב2) המוצע, מוצע לקבוע כי שוטר הדורש מאדם לתת לו דגימת שאיפה, דגימת שתן או דגימת דם ( להלן – דגימה ) לפי הוראות סעיף 64ב לפקודה, יודיע לו את מטרת נטילת הדגימה, יבקש את הסכמתו של אותו אדם לנטילה, ויסביר לו את המשמעות המשפטית של הסירוב לנטילה, היינו – שסירוב כאמור, שאינו נובע ממניעה בריאותית, מהווה עבירה לפי סעיף 64ד המוצע "

 

האם התקיימו בענייננו התנאים הקבועים בסעיף 64ב(ב2):

 

1. לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את הראיות לא שוכנעתי מעבר לספק סביר כי הנאשם נדרש לתת דגימת דם.

 

השוטרת רושמת בת/2: "…נשאל לבדיקת דם טען שפוחד ממחטים".

 

השוטרת רושמת בת/3: "…הוסבר לו כי בבירור כי אם לא יצליח לנשוף, ולאחר שהודה בפני כי שתה כוסית, נלך לבדיקת דם הנ"ל טען שפוחד ממחטים".

 

כמו כן, העידה השוטרת, כי שואלת את הנהג האם מוכן לבדיקות נשיפה או דם.

 

לא מצאתי בתרשומות אלה ביטוי לדרישה מפורשת מן הנאשם לתת דגימת דם. מנוסח הפניה אליו יכול היה הנאשם לטעות ולסבור שאין מדובר בדרישה המעוגנת בחוק אלא בבקשה הנתונה לשיקול דעתו.

 

לאחר שקראתי,בשים לב, את התרשומות שערכה עדת התביעה, נותר ספק בלבי האם השוטרת דרשה מן הנאשם, לתת דגימת דם.

 

2. לא שוכנעתי מעבר לספק סביר כי הוסברה לנאשם המשמעות המשפטית של הסירוב הן לעניין בדיקת הנשיפה והן לעניין בדיקת הדם.

 

בדו"ח הפעולה ת/2 נרשם על ידי השוטרת:

 

"הנ"ל טען בפני, כי שתה כוסית אחת ומוכן להבדק במכשיר הינשוף, הנ"ל בצע בדיקת נשיפה והחל לנשוף מחוץ לפיה, ניתנה לו אפשרות לנשוף מספר פעמים, ולפתע טען שאינו יכול, כי הינו חולה אסטמה, נשאל לבדיקת דם טען שפוחד ממחטים, דיווחתי לבוחן פואד ע"פ הנחייתו ולאחר שהסברתי בבירור לנהג משמעות סירובו ונשיפה במכשיר מחוץ לפיה והנהג הבין את המשמעות נרשמה ע"י הזמנה לדין" .

 

במזכר ת/3 כותבת עדת התביעה:

 

"הוסבר לו בבירור, כי אם לא יצליח לנשוף ולאחר שהודה בפני, כי שתה כוסית, נלך לבדיקת דם, הנ"ל טען שפוחד ממחטים. הסברתי לו משמעות הסירוב והנ"ל הבין ולאחר שהבין נרשמה הזמנה לדין".

 

תרשומות אלה אינן מפרטות מהי אותה משמעות סירוב שהוסברה לנאשם.

 

בעדותה בחקירה הראשית הסבירה השוטרת, כי היא שואלת את הנהג האם מוכן לבדיקת נשיפה. אם הנשיפה כשלה מכל סיבה היא שואלת את הנהג האם מוכן לבדיקת דם. אם הוא מסרב, "אני מסבירה לו שסירוב דינו כדין נהיגה תחת השפעת אלכוהול" (עמ' 4 לפרו' שו' 3-4).

 

בתשובותיה לסנגור בחקירתה הנגדית ענתה השוטרת, כי אינה זוכרת את ההסבר הספציפי שנתנה לנאשם בדבר מהות הסירוב. היא הסבירה לו כפי שמסבירה לכל נהג.

לדבריה הנאשם הבין שיש לו אפשרות של נשיפה ובדיקת דם ואם מסרב יש לו בעיה של שיכרות.

 

לגרסת הנאשם כלל לא קיבל הסבר לגבי משמעות הסירוב.

 

תגובת הנאשם כפי שנרשמה על ידי העדה בדו"ח ת/1 היתה:

 

"אני לא סירבתי אני נשפתי והמכשיר לא טוב אני מפחד ממחטים תעשי מה שאת צריכה".

 

הנאשם העיד וטען, כי לא סירב לבצע בדיקת נשיפה עד שהתגלתה בעיה עם מכשיר הנשיפה. כשהתבקש לעשות בדיקת דם אכן אמר שמפחד ממחטים. השוטרת הורתה לו לחזור לאוטו ונתנה לו דו"ח על סירוב. לדבריו כלל לא הוסבר לו שהוא צפוי לשנתיים פסילה אם עומד על סירובו לבדיקת דם. לו היה מקבל הסבר כזה היה מתגבר על פחדיו ומבצע את הבדיקה.

 

לגרסתו: "היא לא הסבירה לי שום דבר" וגם "היא לא הסבירה לי היא נתנה לי זימון למשפט על סירוב וזהו, זה מה שאמרה לי. אם הייתה מסבירה את מה שאני היום מבין הכל היה אחרת".

 

אני סבורה, כי היה על השוטרת לפרט את הנוסח הספציפי והמלא בו השתמשה כאשר הסבירה לנאשם את המשמעות המשפטית של הסירוב. לא די לנקוט בנוסח כללי של "הסבר המשמעות המשפטית", החובה היא להסביר באופן ברור לנאשם מהי אותה משמעות של סירובו, דהיינו, להסביר לנאשם, כי אם עומד בסירובו הוא יואשם בעבירה של נהיגה בשכרות. לטעמי היה על השוטרת להסביר לנאשם כי נימוק של פחד ממחטים אינו מהווה מניעה בריאותית לביצוע הבדיקה.

 

כאשר העידה השוטרת לב"כ התביעה, טענה: "אם הוא מסרב אני מסבירה לו שסירוב דינו כדין נהיגה תחת השפעת אלכוהול".

 

מונח זה אינו מבטא את המשמעות המשפטית של הסירוב. הסירוב יוצר חזקה של נהיגה בשכרות בניגוד לסעיף 62(3) לפקודה ולא של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, עבירה הקבועה בתקנה 26(2) לתקנות התעבורה. העונש של פסילת רישיון נהיגה למשך שנתיים הקבוע בסעיף 39א לפקודת התעבורה מתייחס לנהיגה בשכרות ולא לנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

 

אני מסכימה עם דברי כבוד השופט סאאב בפ"ל 123/06 (תעבורה נצרת) מ"י נ' דוידוביץ:

 

"הדרישה לביצוע בדיקת שכרות צריכה להיות חדה, ברורה, בשפה המובנת לנאשם, כך שהנאשם יבין גם את ההשלכות המשפטיות היכולות לנבוע ממעשהו. ההסבר צריך להיות עובדתי/משפטי, קרי, הסבר כמפורט בלשון הסעיף של פקודת התעבורה. הדברים צריכים להימסר לנאשם, בשפה המובנת לו שתוכל להעביר את המסר באופן חד וברור"

 

ההסבר של המשמעות המשפטית של הסירוב אמור להבהיר לנאשם, כי הוא ייחשב כנוהג בשכרות, וכי זו עבירה לפי פקודת התעבורה על כל ההשלכות העונשיות הכבדות הנובעות מכך.

 

כך, על פי לשון הפקודה וההסברים להצעת החוק.

 

3. לעניין בדיקת הנשיפה

 

מתוך דו"ח הפעולה ת/2 מסתבר, כי במהלך בדיקת הנשיפה נתפס הנייר במכשיר הינשוף והסליל נגמר ולכן לא צורף פלט של נשיפות נוספות שביצע הנאשם.

 

מדובר בסליל נייר עליו נרשמות תוצאות בדיקות הנשיפה, נרשם האם הנשיפה פסולה, אסורה, מידת נפח נשיפה, שעת ביצוע הנשיפה ופרטים נוספים.

 

למרות שלפי עדותה של השוטרת כשנגמר סליל מחליפים סליל חדש, הדבר לא התבצע במקרה זה. השוטרת העידה :"אבל לפי מה שאני רואה היו 3 ניסיונות נוספים שיכול להיות שלא הוצאתי אותם" . (עמוד 4 לפרוטוקול שו' 17-18)

 

לפי הסברה של העדה, הרי שלא מצאה לנכון להחליף סליל ולהוציא את הפלט לגבי הנשיפות הנוספות שביצע הנאשם מכיוון שלטענתה הבחינה בכך שהנאשם מכשיל את הבדיקה באופן בו נשף .

 

על פי מדריך להפעלת ינשוף של משטרת ישראל נרשם לגבי החלפת נייר מדפסת:

 

"אין להשתמש במכשיר ללא כמות נייר מספקת! במידה ואין נייר במדפסת לא ניתן להתחיל בביצוע מדידה ותוצג ההודעה הבאה: חסר נייר מדפסת".

 

ההסבר שניתן ע"י עדת תביעה לענין אי החלפת סליל נייר מותיר מקום לספק סביר באשר לתוצאות אותן נשיפות נוספות שנשף הנאשם.

 

מכשיר הינשוף הוא שאמור לתת את הפענוח של הנשיפה ולא השוטר המפעיל את המכשיר. גם אם השוטרת התרשמה שנשיפות נוספות שנשף הנאשם נעשו בניגוד להוראות שנתנה לו, וגם אם היא סבורה, כי הנאשם נשף מחוץ לפיה, הרי שההוכחה היחידה לעניין תוצאת הנשיפה נמצאת בפלט המודפס על ידי המכשיר.

 

משלא הוחלף סליל הנייר ולא הוצגה בפני בית המשפט התמונה המלאה לגבי כל הנשיפות אותן נשף הנאשם, קיים ספק באשר לתוצאות שהתקבלו באותן נשיפות. אכן, אני סבורה, כי משהכשיל הנאשם את בדיקת הנשיפה פעם אחר פעם ומתקבלת קריאה של נשיפה פסולה או אסורה יש בכך משום סירוב לתת דגימת נשיפה , אך נוכח העובדה שלא קיים פלט לגבי כל הנשיפות שנשף הנאשם נוצר ספק סביר לגבי תוצאותיהן.

 

סוף דבר:

 

אני קובעת כי לא הוכח בפני מעבר לספק סביר כי התקיימו דרישות סעיף 64ב(ב2) לפקודת התעבורה ולכן הסירוב לתת דגימת דם או נשיפה אינו מהווה סירוב על פי החוק ואינו יוצר חזקה של נהיגה בשכרות.

 

עוד אציין כי על פי בדיקת מאפיינים שנערכה לנאשם , הרי שפרט לריח אלכוהול שנדף מפיו, לא נמצאו מאפייני התנהגות של נהג שיכור או נהג הנמצא תחת השפעת אלכוהול.

 

אני מזכה את הנאשם מהעבירות המיוחסות לו בכתב האישום מחמת הספק.

 

ניתנה היום ח' בתשרי, תשס"ח (20 בספטמבר 2007) במעמד הצדדים

 

רז רות, שופטת

להערכת סיכוייך ללא חיוב או יצירת קשר לחץ/י כאן
 

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.