ארכיון אינציקלופדיה תעבורה

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ת`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ת` תנאי – (לחומרה) – בית המשפט העליון פסק, כי העונש המותנה יופעל למרות שהשופט, אשר גזר את העונש המותנה פסק, כי התנאי הינו לשלוש שנים וזאת, למרות שעפ"י חוק  השיפוט הצבאי, תקופת התנאי המירבית לעבירות מאותו סוג, הינה שנתיים. בית המשפט העליון דחה את הערעור, ברוב דעות. שופטי הרוב קבעו, כי במקרה זה, חלה דוקטרינת הבשלות היחסית (המכונה על ידם דוקטרינת התוצאה היחסית) ומכיוון שניתן להפריד, עפ"י אמות מידה, ברורות בין החלק הפגום בגזר הדין, לבין יתר חלקי גזר הדין, אין לפסול את המאסר על תנאי כולו. רע"פ 2413/99 טור' גיספן נ' התובע הצבאי הראשי, השופטים,...
קרא עוד

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ש`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ש`    1. שמירת מרחק  – (זיכוי) – ראה בעדכון מס' 5 , עמוד 584. – מ"י נ' רז, פס"ת ג', חו' 8 עמ' 3, בעמ' 5.   שימוע – (לקולא) – גם בפסילת חובה של 90 יום (בתאונות דרכים קטלנית)– ב"ש 4022/97 גדי סויסה נ' מ"י, פס"ת ג', חו' 5, עמ' 7, עמוד 8.    שופט – פסילתו -(לקולא) – נשיא בית המשפט העליון, השופט א. ברק, קיבל את הערעור שהוגש על החלטת שופטת, שלא לפסול את עצמה לאחר שהשופטת, שבפניה הוגש האישום בתיק העיקרי, דנה קודם בבקשה לעצור את הנאשם עד תום הליכים ובמסגרת הליכי...
קרא עוד

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ר`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ר`    רמזור – ת.ד. קטלנית (לקולא) – בית המשפט המחוזי הקל בעונש, מכוון שגם הנהג המנוח, המעורב "נכנס באדום". ראה ק', קטלני, ערך מס' 9. – ע"פ 70406/01, אברהים מרקוס נ' מ"י, בית משפט מחוזי-ת"א, פס"ד 5/6/01.   ראיות – (לחומרה) – בית המשפט דחה את בקשת המדינה להגיש פרוטוקול והחלטה מתיק בית המשפט לענייני משפחה, שניתנו במסגרת בקשה לצו הגנה, כראייה לאמיתות תוכנם או כ"סיוע עצמי" לעדות המתלוננת במסגרת הליך פלילי. יש לציין, כי מדובר בתעודה ציבורית, אשר יכולה להיות ראייה חפצית לכל דבר, בתנאי שעמדה בתנאי הקבילות הנדרשים בחוק. – ת"פ (שלום – י-ם)...
קרא עוד

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ק`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ק` קנס – ראה התייחסות לתיקון החקיקה בעניין ביטול כפל הקנס. – הסניגור (53) אוגוסט 2001, עמ' 7.   קטלני – (זיכוי) –  כאשר קיימים שני תסריטים לגבי אופן התרחשות התאונה, יקבל בית המשפט את התסריט המקל עם הנאשם, אפילו אם הגרסה המחמירה סבירה יותר. בהתחשב בנימוק זה, קיבל בית המשפט המחוזי בת"א, בהרכב השופטים ד. ברלינר, ז. המר וא. שטופמן את הערעור בגין הרשעה בגרימת תאונות דרכים קטלנית – ע"פ (מחוזי-ת"א) 70007/01 אלבו נ' מ"י ,הסניגור 53, אוגוסט 2001, עמ' 10.   קטלני – עונש – (לקולא) – בית המשפט המחוזי בת"א הפחית בעונשו של המערער, אשר...
קרא עוד

אנציקלופדיה תעבורה – ערך צ`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך צ`  1.  צו הבאה – (לקולא) – בית המשפט קובע, כי לא ניתן להוציא צו הבאה, כאשר פרוטוקול הישיבה הקודמת לא כולל אזהרת הנאשם בדבר תוצאות אי ההתייצבות לדיון. – ת' 32000/01 מ"י נ' עלוש מחמד, טרם פורסם, החלטה מיום 6/3/02.
קרא עוד

אנציקלופדיה תעבורה – ערך פ`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך פ`   פרסה – (זיכוי) – איסור על פניה שמאלה אינו מהווה איסור על פניית פרסה. כדי לאסור פניית פרסה, יש לעשות זאת תוך כוונה מפורשת לפניית פרסה, ולאיסור זה יוחד תמרור משלו. – ת"ע (י-ם) 19753/97 מ"י נ' עמנואל מוסקוביץ, פס"ת כרך ג', חו' 7, עמ' 36.   פיצויים – (משפט חוזר) – הרשעת המבקשים נמחקה בבית המשפט העליון ונקבע, כי יש לערוך להם משפט חוזר. עם פתיחת ההליך הודיעה המדינה, כי היא חוזרת בה מכתבי האישום. בית המשפט המחוזי קבע, כי סמכותו של בית המשפט, לקבוע פיצויים, נובעת מס' 31 (ג) לחוק בתי המשפט ולפיכך,...
קרא עוד

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ע`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ע`               עינוי  דין (לקולא) – חלוף זמן של 3 שנים בין מועד התאונה למועד הגשת כתב האישום, כסיבה להקלה בעונש בתאונות דרכים קטלנית. – ת.ד. 3546/99, בית המשפט לתעבורה בירושלים, מ"י נ' יונס זגייר, פס"ד מיום 2/7/01.     עורך-דין (לקולא) – הטלת הוצאות אישיות. ראה ביקורת חריפה על הטלת הוצאות אישיות על עורך הדין וכן על בקשה להטלת הוצאות אישיות על חבר. הביקורת הובעה בפניה לחברים מטעמו של עו"ד עמוס נצר, אשר כהן כיו"ר ועדת האתיקה:             "אחד המקרים הנדירים בהם הנחייה של ועדת האתיקה אינה תואמת את הוראות החוק הינו המקרה המתייחס...
קרא עוד

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ס`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ס`   סנגוריה ציבורית – בית המשפט נענה לבקשת הסנגוריה וצרפה כצד להליך כ"ידיד בית המשפט". בית המשפט קבע, כי הדבר נדרש לנוכח היותה של הסנגוריה, הגוף האמין על טיב ורמת הייצוג של נאשמים וכן, לנוכח העמדות הסותרות של שני היועצים המשפטיים לממשלה. – מ"ח 7929/96 רוזלי נ' מ"י, טרם פורסם, הסניגור 24, מרץ 99', עמ' 11.   סיוג – (לחומרה) – ראה באות ת', תנאי, ערך מס' 17. – ע"פ 2036/94 מומי טנוס נ' מ"י, פס"ת כרך ג', חו' 2, עמ' 18.   סטייה – (זיכוי) – המערער נהג את רכבו בכביש דו מסלולי, כשבכל מסלול...
קרא עוד

אנציקלופדיה תעבורה – ערך נ`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך נ`   נסיעה לאחור (לקולא) – תאונת דרכים קטלנית – בית המשפט המחוזי בת"א ביטל עונש מאסר של 9 חודשים, שהוטלו על נהג משאית, אשר פגע למוות בהולך רגל, תוך נסיעה לאחור והמירם  ב – 6 חודשי עבודות שירות, ראה "קטלני", ערך מס' 10. – ע"פ 71371/99 יעקב סרג' נ' מ"י, בית המשפט המחוזי בת"א, פס"ד מיום 11/4/00.   נהיגה בזמן פסילה – (מעצר) – (לקולא) – העורר נהג ברכבו, לאחר שנפסל על ידי בית המשפט מלהחזיק רשיון. כמו כן, הוא ניסה לתקוף, תוך כדי נסיעה, שוטרים שעמדו בצד הדרך וסימנו לו לעצור. למרות עברו הפלילי הכבד...
קרא עוד

אנציקלופדיה תעבורה – ערך מ`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך מ` משפט חוזר – (לקולא) – אין להתחשב באפשרות שכתוצאה ממנה, ייגרם "עוות דין" לציבור. בית המשפט העליון נעתר לבקשה לקיים משפט חוזר בעניינו של נהג אשר הורשע בגרימת מוות ברשלנות עקב מעורבות ובתאונת דרכים קטלנית. הנהג טען, כי הזיכרון חזר אליו והיום, הוא זוכר שלא הוא זה שנהג ברכב. בית המשפט קבע, שאין בעובדה, שלא ניתן להעמיד לדין את העבריין האמיתי, שיקול לדחיית הבקשה למשפט חוזר. בעקבות ההחלטה לקיים משפט חוזר, הואשם המבקש בהריגה ולא בעבירה המקורית של גרם מוות. – מ"ח 8777/99 פלינג נ' מ"י, הנשיא א. ברק. הסנגור 45, עמ' 8.   מעבר חצייה...
קרא עוד